Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Kursen innehåller fördjupning i inlärningsteori, funktionell kartläggning och beteendstödstekniker i förhållande till den inlärningsteoretiska och beteendeanalytiska kunskap som de flesta psykologer har med sig från grundutbildningen.

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om de inlärningsteoretiska principerna och förståelse för hur individens beteenden utvecklas i samspel med kontexten och hur denna kunskap kan användas i praktiken för att förstå, påverka och förebygga problemskapande beteenden och främja utveckling och livskvalitet inom pedagogiska och behandlande verksamheter, så som skola, grundsärskola, habilitering, LSS, Socialpsykiatri och HVB.

Kursen syftar också till att ge praktiska färdigheter i att använda olika kartläggningsstrategier och förmåga till analys och beteendestödsplanering genom att kursdeltagarna under utbildningens gång arbetar med ett eget elev-/brukar-/patientärende.

Kursens innehåll

2 september: PBS – vad är det, och hur kan det användas i olika verksamheter? Inlärningsteori, repetition och fördjupning, i form av föreläsning och praktiska övningar.

3 september: Funktionell kartläggning, datainsamling och funktionell analys Organisatoriska förutsättningar, samverkan och implementering.

21 oktober: Beteendestödplanering 1: preventiva och reaktiva åtgärder. Etiska och juridiska aspekter. Forskning och evidens.

22 oktober: Beteendestödsplanering 2: proaktiva åtgärder i form av färdighetsträning och förstärkningsstrategier.

10 december: Examinationsseminarium, Redovisning av och opponering på deltagarnas examinationsrapporter.

Kursdeltagarna får individuell handledning kring datainsamling, analys och åtgärdsplanering avseende det egna ärendet mellan kurstillfällena, totalt 5 x 30 minuter per deltagare. Handledningen ges av legitimerad psykolog, som också är specialist i pedagogisk psykologi och/eller psykoterapeut med KBT-inriktning och som har lång erfarenhet av att arbeta med PBS.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen är en specialistkurs för psykologer under specialisering. Kursen är ackrediterad som en av fyra fördjupningskurser inom specialiteten Pedagogisk psykologi och Funktionshindrens psykologi.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig rapport om 6–8 sidor. Rapporten skrivs utifrån arbetet med ett verkligt elev-/brukarärende som kursdeltagaren arbetar med under utbildningens gång. I rapporten redogör den studerande för kartläggning och datainsamling, funktionell analys samt föreslagna/genomförda åtgärder och kopplar dessa till teoretiska principer samt etiska överväganden och organisatoriska förutsättningar. I examinationen ingår även att opponera på en annan kursdeltagares rapport. Betyg godkänt eller ej godkänt ges. Både teori- och tillämpningsmomenten är obligatoriska, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. I tillämpningsmomenten krävs ett aktivt deltagande.

Kurslitteratur

Karlsson, P. (2010). Beteendestöd i vardagen: Handbok i tillämpad beteendeanalys. Natur & Kultur (374 sidor).

Brown, J., Anderson, J. L. & De Pry, R. L. (2015). Individual Positive Behavior Supports: A Standards-Based Guide to Practices in School and Community Settings. Brooks Publishing Co (valda delar, ca 250 sidor).

Relevanta vetenskapliga artiklar (ca 100 sidor).

Hur påverkar Covid-19 denna kurs?

Vi på Mendeleo är övertygad om behovet av kvalificerad fortbildning och har i dagsläget inga planer på att ställa in någon av våra utbildningar. Vid händelse av fortsatta restriktioner av sociala sammankomster kommer denna kurs att kunna ges på distans. För dig som tillhör en riskgrupp kommer det också att finnas möjlighet att delta på distans.

Föreläsare

Peter Karlsson
peter.karlsson@besiva.se

Medverkande

Pie Roch Norlund
pie@terapibyran.se

Tid

startar 2 september 2020
09.00-16.00

Plats

Stockholm

Pris

18 000 kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48