Bemötande av traumatiserade barn

Att möta barn som farit illa kan väcka starka känslor och skapa osäkerhet kring vilket förhållningssätt som stöttar och skapar förutsättningar för läkande på bästa sätt. Många frågor aktualiseras. Vad behöver jag tänka på när jag träffar dessa barn? Vilka är de vanligaste reaktionerna efter trauma? Hur vet jag om ett trauma riskerar att leda till psykisk ohälsa? Hur kan jag underlätta för den drabbade?

Kursens innehåll

Den här kursen går igenom det mest centrala du behöver känna till för att kunna möta barn som bär på smärtsamma traumarelaterade erfarenheten. Kunskaperna från kursen kan appliceras direkt i mötet med barn såväl som i stöd eller handledning till anhöriga eller närliggande professionella nätverk.

Fokus är att från ett psykologiskt perspektiv ge konkreta verktyg och strategier gällande bemötande och omsorg runt dessa barn. De teorier och strategier som berörs under kursen baseras på forskningsbaserade metoder inom området, såsom traumafokuserad KBT och traumamedveten omsorg.
Symtom vid traumatisering/PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
Vad innebär komplex traumatisering?
Riskfaktorer för att få långvariga psykiska besvär efter trauma
Strategier som är centrala i ett tidigt skede efter trauman, så kallad. ”psykologisk första hjälpen”
Principer och verktyg för att hantera och minska negativ inverkan av traumarelaterade symtom
Orientering kring psykologisk behandling för barn med PTSD – vilka interventioner har evidens och när är det aktuellt med psykologisk behandling?
Att tänka på för att ta hand om sig själv som professionell när man arbetar med personer med traumatiska erfarenheter

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom socialt arbete (exempelvis inom socialtjänst, som familjehemskonsulent, på HVB och andra liknande verksamheter) och ibland kommer i kontakt med barn som har traumarelaterade symtom, deras anhöriga eller det professionella nätverket.

Föreläsare

Cecilia Norin är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av handledning inom bland annat psykiatri, socialtjänst och primärvård samt av att hålla utbildningar inom till exempel beteendeanalys, handledning och KBT-behandling för olika problem såsom PTSD, ångestproblematik och stress.

Cecilia arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and comittment therapy (ACT) och compassionfokuserade metoder och har närmare 20 års erfarenheter av terapier med barn, ungdomar och vuxna.

Hur påverkar Covid-19 denna kurs?

Vi på Mendeleo är övertygad om behovet av kvalificerad fortbildning och har i dagsläget inga planer på att ställa in någon av våra utbildningar. Vid händelse av fortsatta restriktioner av sociala sammankomster kommer denna kurs att kunna ges på distans. För dig som tillhör en riskgrupp kommer det också att finnas möjlighet att delta på distans.

Föreläsare

Cecilia Norin
cecilia.norin@
psykologernabn.se

Medverkande

Pie Roch Norlund
pie@terapibyran.se

Tid

26 november2020
09.00-16.00

Plats

Stockholm

Pris

2 500 kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48