Peter Karlsson

Peter är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av arbete med Positivt beteendestöd (PBS), och han har också skrivit den populära boken Beteendestöd i vardagen.

Sedan i maj 2018 driver Peter företaget Besiva AB, ett företag som erbjuder insatser i form av utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.
Besiva står för Beteendestöd i vardagen och drivkraften är att med forskningsbaserade metoder skapa utveckling och livskvalitet för de personer jag arbetar med, elever, klienter och brukare och för deras nätverk, både anhöriga och personal.

Kontakt

PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället.

PBS är inte en specifik metod, utan ett förhållningssätt, eller ett ramverk, för att organisera förebyggande, behandlande och/eller pedagogiska insatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Internationellt har PBS i dag stor betydelse inom framför allt två områden. Det ena gäller arbete med personer som har allvarliga problemskapande beteenden. Det andra området gäller förebyggande arbete på verksamhetsövergripande nivå, framför allt inom skolan, i syfte att skapa trygghet, studiero och förutsättningar för inkludering, ett förhållningssätt som har kommit att kallas för skolövergripande positivt beteendestöd (eng. School wide positive behavior support; SWPBS).

Kontakt

Peter Karlsson
Legitimerad psykolog/psykoterapeut med KBT-inriktning
Specialist i pedagogiskpsykologi
Hemsida: www.besiva.se
E-postadress: peter.karlsson@besiva.se

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48